Ulgi podatkowe na rozwój przedsiębiorstw w ramach Polskiego Ładu

Strona główna > Blog > Ulgi podatkowe na rozwój przedsiębiorstw w ramach Polskiego Ładu

Nowe regulacje prawne będące skutkiem przyjęcia przez ustawodawcę rozwiązań Polskiego Ładu, które w przeważającej większości mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku wiążą się dla przedsiębiorców z koniecznością stworzenia na nowo strategii gospodarczej uwzględniającej funkcjonowanie w nowej rzeczywistości podatkowej, a także z optymalizacją procesów prowadzącą do skuteczniejszego działania i efektywniejszego zarządzania finansami firmy. Założenia Polskiego Ładu to również szereg ulg przeznaczonych dla m.in. osób prowadzących działalność gospodarczą, które mają doprowadzić do zwiększenia inwestycji w rozwój i innowację przedsiębiorstw. Oferowane w tym zakresie skuteczne doradztwo biznesowe powinno w rezultacie uwzględnić zastosowanie nowych możliwości w już istniejących biznesach, co może przyczynić się w wielu przypadkach do oszczędności i zmniejszenia zobowiązań podatkowych przedsiębiorców.

Ulga na robotyzację

Jedną z nowych ulg wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu jest ulga na robotyzację przemysłową skierowana do firm, które chcą usprawnić procesy produkcyjne poprzez instalację robotów przemysłowych. W konsekwencji przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez niego na robotyzację w danym roku podatkowym. Do takich kosztów będą zaliczać się m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn, urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi znaczna interakcja człowieka z robotem przemysłowym, a także koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wszelkie inne koszty szkoleń z nimi związane. Należy jednak pamiętać, że ulga na robotyzację będzie miała zastosowanie wyłącznie do kosztów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026, a skorzystanie przez przedsiębiorcę z odliczenia będzie wiązało się z koniecznością właściwego udokumentowania wydatków w formie wykazu poniesionych kosztów podlegających odliczeniu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego!

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników skierowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową i zatrudniających pracowników do jej wykonywania, która docelowo ma pozwolić na większe niż dotychczas odliczenie poniesionych kosztów związanych z pracami B+R. Ulga zakłada możliwość odliczenia przez podatnika, który poniósł za rok podatkowy stratę lub osiągnął dochód niższy od przysługującego mu odliczenia w ramach ulgi B+R nadwyżki od zaliczek pobranych na podatek dochodowy od dochodów (przychodów) osób fizycznych z tytułu świadczenia pracy w ramach umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej lub z tytułu praw autorskich. Warunkiem zastosowania przez pracodawcę ulgi jest minimalny czas pracy pracowników przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu, który musi wynosić minimum 50%. Zdaniem ustawodawcy wprowadzenie ulgi ma doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw względem zagranicznych działających w ramach Przemysłu 4.0 i zapobiec dalszej emigracji zarobkowej polskich specjalistów za granicę.

Ulga na prototyp

Kolejną nową ulgą dostępną dla przedsiębiorców jest ulga na prototyp, z której będzie mogło skorzystać każde przedsiębiorstwo, które podejmie próbę produkcji i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Co ważne, projekt ulgi zakłada, że nowy produkt powinien być innowacyjny w skali przedsiębiorstwa, co oznacza, że produkt ten nie był dotychczas przez nie produkowany, lecz może przyczynić się do poszerzenia oferty firmy i jego rozwoju w dalszej perspektywie czasu. W tym przypadku podatnik zyska możliwość odliczenia dodatkowej kwoty w wysokości 30% sumy kosztów poniesionych na produkcję prototypu. Kwota podlegająca odliczeniu nie będzie mogła jednak przekroczyć 10% dochodu osiągniętego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na ekspansję

Ulga ta dedykowana jest dla firm, które pragną rozwijać swoją działalność za pomocą pozyskiwania nowych rynków zbytu. W ramach ulgi na ekspansję podatnik otrzyma możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w kwocie nieprzekraczającej 1 000 000 zł w danym roku podatkowym – rezultatem jest możliwość podwójnego odliczenia wydatków: w ramach kosztów uzyskania przychodów oraz ulgi na ekspansję. Do takich ustawodawca zaliczył np. uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, koszty przystąpienia do przetargu lub koszty certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych. Warunkiem zastosowania ulgi jest powiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów w stosunku do roku poprzedniego lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Oprócz przedstawionych nowatorskich rozwiązań nowy ład przewiduje także zmiany w funkcjonowaniu ulgi B+R oraz ulgi IP BOX, a także inne, specjalistyczne ulgi przeznaczone dla przedsiębiorstw korzystających z finansowania typu Venture Capital lub podmiotów wchodzących na giełdę i dla inwestujących w giełdowych debiutantów, w tym zniesienie obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji po spełnieniu konkretnych warunków. Planowane zmiany oraz wątpliwości wynikające z konstrukcji przepisów dotyczących konkretnych ulg może rozwiązać skonkretyzowana i wnikliwa usługa doradztwa podatkowego.

Agnieszka Dobras

Certyfikowana główna księgowa

Ostatnie artykuły